PLESNI STUDIO NOVO MESTO SPLOŠNI POGOJI

 1. Splošno

Splošni pogoji Plesnega studia Novo mesto (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesnega studia Novo mesto ter Športno kulturnega društva Plesni studio Novo mesto (v nadaljevanju PSNM) in zavezujejo vsakega, ki je s PSNM v pogodbenem razmerju.

Pogodbeno razmerje med PSNM, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.plesnistudio-nm.com. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med PSNM in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

 1. Informacije in svetovanje

O pričetku in trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacije:
• na spletni strani PSNM www.plesnistudio-nm.com

 • po telefonu 041/348667 v času uradnih ur
 • osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času je objavljena na oglasni deski in na spletni strani PSNM. Vse kar je potrebno s Splošnimi pogoji PSNM sporočiti v pisni obliki, se lahko pošilja:

 1. Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v PSNM vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev, od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

 1. Vpis

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.plesnistudio-nm.com.

Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve obvestilo o oddani prijavi na naslov naveden v prijavnici. Na isti naslov bo udeleženec prejemal tudi račune za plačilo vadnine. Vadnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe, ki je objavljen na oglasni deski Plesne šole in spletni strani PSNM. Vadnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec (velja samo za celoletni plesni program).

Na vaji je možna prisotnost le ob poravnani vadnini.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko udeleženec (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti PSNM. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starši/skrbniki o navedenem obvestijo PSNM po elektronski pošti najkasneje zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec (velja za celoletni plesni program) oz. najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj (velja za semestrske tečaje).

A) vpis v celoletne plesne programe

Celoletni rekreativni plesni program in plačilo šolnine za ta program je razdeljen na 10 mesecev.

Plesni program se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih. Če se plesni program ne izvede, se plačane vadnine strankam v celoti vrnejo. PSNM si pridržuje pravico odpovedi programa na dan in uro pričetka prve vaje programa.

B) vpis v semestrske tečaje za otroke, mladino in odrasle

Plesni tečaji za otroke, mladino in odrasle se izvajajo po sklopih-semestrih. Semester obsega osem zaporednih vaj. Po sklopih se plačuje tudi vadnina za te plesne tečaje.

Plesni tečaj se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih udeležencev. Če se plesni tečaj ne izvede, se plačane vadnine udeležencem v celoti vrnejo. PSNM si pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja.

C) vpis v tekmovalne skupine

V tekmovalne skupine se lahko udeleženci vpišejo po uspešno opravljeni avdiciji in/ali na podlagi predhodnega povabila PSNM v posamezno tekmovalno skupino ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.plesnistudio-nm.com.

Z vpisom v tekmovalno skupino se udeleženec zaveže:

 • obiskovati redne treninge celo šolsko leto
 • obiskovati dodatne treninge v okviru priprav na nastop na plesnih festivalih in tekmovanjih
 • sodelovati na vseh plesnih festivalih in tekmovanjih po programu skupine.

Ob vpisu v tekmovalno skupino se udeleženec oz. plačnik zaveže, da bo redno, do roka plačila poravnal vse nastale finančne obveznosti po programu skupine.

Vpis v tekmovalne skupine velja za celo tekmovalno sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Plačila rednih programov – letne vadnine – se izvede v desetih mesečnih obrokih.

Tekom leta je izpis iz tekmovalne skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.

 1. Način plačila

Vadnina se lahko poravna z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi na računu. Ostali stroški pa tudi na recepciji PSNM v času uradnih ur.

 1. Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani Plesne šole www.plesnistudio-nm.com. Plačilne pogoje in cenik objavi PSNM vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. PSNM si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

A) Cenik PSNM Novo mesto

1x tedensko 2x tedensko 3x tedensko 4x tedensko
hip hop 35,00 EUR 55,00 EUR/90min ; 50,00 EUR/60min
jazz – show plesi 35,00 EUR 55,00 EUR/90min ; 50,00 EUR/60min
mix jazz in hip hop 75,00 EUR 95,00 EUR
break dance 35,00 EUR 55,00 EUR
plesni vrtec & pop program 23,00 EUR
4vaj/1mes.
46,00 EUR
8vaj/2mes.
hip hop mame/starši 30,00 EUR 45,00 EUR
jazz mame 30,00 EUR 45,00 EUR
družabni plesi 60,00 EUR/osebo
8vaj/2mes.
ples na drogu
pole dance
40,00 EUR 60,00 EUR 1x obisk 15,00 EUR
delavnica družabnih plesov 115,00 EUR
3x/60min
individualna ura družabni plesi 40,00 EUR
1x/60min
poročni ples
( 4x/60min)
160,00 EUR
4x/60min
Dodatno:
* priprava glasbe za ples – 15€

* ob vpisu več družinskih članov vsi dobijo popust! *osnovna cena za odrasle: 1x ted. 44,00 EUR/ 1 mesec, 2x ted. 66,00 EUR/ 1 mesec, oz. 66,00 EUR/ 2 meseca-družabni plesi (v ceniku nižje cene zaradi sofinanciranja s strani PZS). *osnovna cena za otroke: 1x ted. 38,00 EUR/1 mesec, 2x ted. 60,00 EUR/ 1 mesec (v ceniku nižje cene zaradi sofinanciranja s strani MONM). Projekt podpira PZS, SLOVENIJA PLEŠE – RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE in FUNDACIJA ZA ŠPORT.

Cenik PSNM Črnomelj

1x tedensko 2x tedensko 3x tedensko
POP hip hop otroci (1-2r. 45min) 23,00EUR
4 vaje/1 mesec
46,00 EUR
8 vaj/2 meseca
hip hop otroci 2 (3-4r. 60min) 30,00 EUR 45,00 EUR
hip hop otroci 1 (5-6r. 60min) 30,00 EUR 45,00 EUR
hip hop mladinci 2 (začet. 7-9r. 90min) 35,00 EUR 48,00 EUR 70,00 EUR
hip hop mladinci 1 (7-9r. 90min) 35,00 EUR 48,00 EUR 70,00 EUR
hip hop mame (90min) 35,00 EUR 48,00 EUR
družabni plesi 60,00 EUR/osebo
8vaj/2mes.
plesni vrtec 23,00 EUR
4 vaje/1 mesec
46,00 EUR
8 vaj/2 meseca

* ob vpisu več družinskih članov vsi dobijo popust!

Cenik PSNM Trebnje

1x tedensko 2x tedensko
hip hop (1-3r. 60min) 30,00 EUR 45,00 EUR
hip hop (4-6r. 60min) 30,00 EUR 45,00 EUR
hip hop (7-9r. 90min) 35,00 EUR 50,00 EUR
plesni vrtec 23,00 EUR
4 vaje/1 mesec
46,00 EUR
8 vaj/2 meseca

* ob vpisu več družinskih članov vsi dobijo popust!

* cenik se bo s 1.1.2023 spremenil !

B) Vadnina

Vadnino mora biti poravnana do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 15. v mesecu (velja za mesečne tečaje).

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani vadnini.

C). Upoštevanje odsotnosti

Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli) od že vplačane vadnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu vadnine na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@plesnistudio-nm.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti:

 • pri 1x tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov
 • pri 2x ali več tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost štirih zaporednih vaj
 • pri semestrskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost treh ali več tednov

V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih obiskov.

Že vplačano vadnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih PSNM.

 1. Odgovornost in zavarovanje

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 1. Obisk plesnih vaj in treningov

Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz. s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Predšolske in šolske otroke starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva PSNM nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga.

 1. Trajanje programa in tečaja ter posamezne vaje

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na semestre, ki obsegajo 8 vaj ali na posamezne mesece, ter, da plesni tečaji za odrasle potekajo v sklopih vaj, ki obsegajo 8 vaj oz. število vaj, kot je to določeno v razpisu tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 75 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

 1. Urnik

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

PSNM se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja, PSNM poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

 1. Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. Učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

 1. Čistoča dvoran in odnos do prostorov

V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih PSNM. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine PSNM, poškodovalec odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan tudi povrniti.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko učitelj tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.

 1. Garderoba

Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.

 1. Pozabljene stvari

Za pozabljene stvari PSNM ne odgovarja. Vse najdene predmete se shranjuje na vpisnem mestu. Hranimo jih do konca šolskega leta, potem jih oddamo dobrodelnim organizacijam.

 1. Obveščanje o izvajanju aktivnosti

PSNM po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnico občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi s svojo redno in dodatno ponudbo.

 1. Odgovornost v primeru višje sile

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje PSNM in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih PSNM določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, PSNM ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

 1. Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

PSNM skrbi za varnosti osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

PSNM od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno številko plačnika.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev PSNM« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da PSNM osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih PSNM ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

 • da je starejši/-a od 18 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov PSNM, Kočevarjeva 9, 8000 Novo mesto ali z elektronskim sporočilom na naslov info@plesnistudio-nm.com
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani PSNM in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da PSNM osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
 • da je seznanjen, da programi PSNM potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
 • da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti PSNM« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.
 1. Zagotavljanje varnosti zaradi COVID – 19 virusa

  Čeprav je epidemija uradno preklicana in smo z veseljem spet odprli naša vrata za vse naše plesalke in plesalce, na prvem mestu še vedno ostaja zagotavljanje varnosti vseh, ki vstopajo v našo plesno šolo.
Za vas smo poskrbeli tako:
  • da so vam vedno na voljo zadostne količine razkužila za roke
  • da smo označili plesne dvorane, tako da boste lažje upoštevali priporočene medsebojne razdalje
  • da po vsakem treningu prezračimo dvorane
  • prav tako po vsakem treningu razkužimo tla in vse odlagalne površine.
Vse, ki vstopate v našo plesno šolo, vljudno naprošamo, da še naprej sledite ukrepom in navodilom NIJZ, predvsem:
  • v prostore PSNM lahko vstopate samo zdrave osebe
  • ob vstopu v studio obvezna uporabljajte zaščitno masko oz. drugo oblike zaščite, ki prekrije nos in usta
  • pri vhodu v studio si obvezno razkužite roke
  • ves čas prisotnosti v studiu prosimo upoštevajte higieno kašlja in rok ter skrbite za ustrezno medsebojno razdaljoHigienska priporočila NIJZ za plesne dejavnosti

Plesni studio NM / februar 2020

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesni studio Novo mesto in Športno kulturno društvo Plesni studio Novo mesto je Robert Grmek. Na njega se lahko obrnete prek info@plesnistudio-nm.com